ღია სია:ფორმულარი

«ღია სიაში» განთავსებული ყველა სტატია შესაძლოა თავის თავში შეიცავდეს ფორმულარს- ანკეტურ მონაცემებს სხვადასხვა წყაროებიდან:საარქივო ცნობებს და ამონაწერებს, ღია საბაზო მონაცემებს, პიროვნული წარმომავლობის დოკუმენტებს. ფორმულარის შინაარსი ითვალისწინებს მის წინასწარ შემოწმებას და წყაროების ვერიფიკაციას.