კატეგორია:გვჭირდება რედაქტორები

«ღია სია»-საერთო საქმეა, რომელშიც სასურველია რედაქტორთა ნებაყოფლობითი ჩართვა. მომხმარებელსა და პროექტის მონაწილეებს შეაქვთ სიაში ახალი ინფორმაცია, რომელიც ხშირად არაა სათანადოდ გაფორმებული: მონაცემები, რომლებიც უნდა განთავსდეს რეპრესირებულის აღმწერ ფორმულარში მექანიკურად კოპირდება მოგონებათა წიგნიდან ტექსტის მთლიანი ნაწყვეტის სახით. ხშირად სტატიაში ჩატვირთულია დაწვრილებითი ბიოგრაფიული დოკუმენტები, რომელიც გადასატანია ფორმულარში.მასალა აუცილებლად უნდა შეიტანონ ფორმულარში, რათა პერსპექტივაში შესაძლებელი გახდეს მონაცემების საძიებელი ბაზის გაფართოება.ჩვენ გთხოვთ იმ სტატიების რედაქტირებას,რომლებიც განეკუთვნებიან ამ კატეგორიას , რათა შესაძლებელი გახდეს ჩვენი მონაცემების წესრიგში მოყვანა, მათი გადატანა «დამატებითი ცნობებიდან» და ბიოგრაფიული ტექსტიდან ფორმულარში.

ეს კატეგორია ამჟამად გვერდებს ან მედიას არ შეიცავს.